Ohita ja siirry sisältöön

ILMAINEN toimitus Suomeen 🚚

Maksa myöhemmin Klarnan kanssa 💳

Käyttöehdot

1 artikla – Määritelmät

Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

Harkinta-aika: määräaika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

kuluttaja:luonnollinen henkilö, joka ei toimi ammatin tai liiketoiminnan harjoittamisessa ja tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa;

Päivä: kalenteripäivä;

Kestotapahtuma: etäsopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja, joista toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajan mittaan;

Pysyvätiedonkantaja: kaikki keinot, joiden avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, joka mahdollistaa tallennettujen tietojen tulevan kuulemisen ja muuttumattoman jäljentämisen.

Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta harkinta-ajan kuluessa;

Yrittäjä:luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluja kuluttajille etäällä;

'Etäsopimuksella' sopimusta, jonka mukaan yrittäjän tuotteiden ja/ tai palvelujen etämyyntiä varten järjestämän järjestelmän puitteissa käytetään yksinomaista yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa;

Etäviestintätekniikka: tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat samanaikaisesti samassa huoneessa.

Yleisetkäyttöehdot: yrittäjän nykyiset yleiset säännöt ja ehdot.

2 artikla – Yrittäjän henkilöllisyys

 

3 artikla – Sovellettavuus

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tarjoukseen sekä kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan välisiin etäsopimukseen ja tilauksiin.

Ennen etäsopimuksen tekemistä näiden yleisten ehtojen teksti annetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, että yrittäjä voi tarkastella yleisiä ehtoja ja ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä maksutta mahdollisimman pian.

Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, toisin kuin edellisessä kohdassa ja ennen etäsopimuksen tekemistä, näiden yleisten ehtojen teksti voidaan antaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa sen yksinkertaisella tavalla pysyvälle tietovälineeseen. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleiset ehdot voidaan lukea sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä maksutta sähköisesti tai muulla tavalla.

Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan tiettyjä tuote- tai palveluehtoja, sovelletaan soveltuvin osin toista ja kolmatta kohtaa ja kuluttaja voi aina vedota sovellettavaan säännökseen, joka on hänelle edullisin ristiriitaisten yleisten ehtojen tapauksessa.

Jos yksi tai useampi näiden yleisten ehtojen määräys on milloin tahansa täysin tai osittain mitätön tai mitätöidä, sopimus ja nämä ehdot pysyvät muutoin voimassa ja asianomainen säännös korvataan välittömästi määräyksellä, joka lähentää alkuperäisen oletettavasti mahdollisimman paljon.

Tilanteita, joita ei säännellä näissä yleisissä ehdoissa, on arvioitava näiden yleisten ehtojen hengessä.

Epäselvyyksiä yhden tai useamman ehtomme määräyksestä tai sisällöstä on tulkittava näiden yleisten ehtojen "hengessä".

4 artikla – Tarjous

Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai siihen sovelletaan ehtoja, tämä ilmoitetaan nimenomaisesti tarjouksessa.

Tarjous on velvoitta. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja muuttaa tarjousta.

Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvauksen on oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, nämä ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista ja / tai palveluista. Ilmeiset virheet tai ilmeiset virheet tarjouksessa eivät sido yrittäjää.

Kaikki tarjouksessa olevat kuvat, tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi johtaa sopimuksen korvaamiseen tai purkamiseen.

Tuotteiden mukana olevat kuvat ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista. Yrittäjä ei voi taata, että näytetty väri vastaa täsmälleen tuotteiden todellisia värejä.

Jokainen tarjous sisältää sellaisia tietoja, että kuluttajalle on selvää, mitkä ovat tarjouksen hyväksymiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Tämä koskee erityisesti:

hinta, lukuun ottamatta tulliselvityskustannuksia ja tuonti-arvonlisäveroa. Nämä lisäkustannukset ovat asiakkaan kustannuksella ja vastuulla. Posti- ja/tai kuriiripalvelussa käytetään posti- ja kuriiripalveluja koskevia erityisjärjestelyjä tuonnin osalta.  Tätä järjestelyä sovelletaan, jos tavarat tuodaan määrämaahan, kuten nytkin. Posti- ja/tai kuriiripalvelu perii arvonlisäveron (riippumatta siitä, onko se yhdessä veloitettavien tulliselvityskustannusten kanssa) tavaroiden vastaanottajalta;

mahdolliset toimituskustannukset;

tapa, jolla sopimus tehdään ja mitä toimia siihen tarvitaan;

sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei;

sopimuksen maksutapa, toimitus ja täytäntöönpano;

tarjouksen hyväksymisaika tai määräaika, jonka kuluessa yrittäjä takaa hinnan;

etäviestintätariffin määrä, jos etäviestintätekniikan käytöstä aiheutuvat kustannukset lasketaan muulla kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perushinnan perusteella;

arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen ja jos on, miten kuluttaja voi kuulla sitä;

tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa sopimuksen yhteydessä toimittamansa tiedot ja halutessaan palauttaa ne;

muut kielet, joilla sopimus voidaan tehdä hollannin lisäksi;

käytännesäännöt, joille yrittäjä on toimittanut, ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja

matkasopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on kestotapahtuma.

Valinnainen: saatavilla olevat koot, värit, materiaalityypit.

5 artikla – Sopimus

Jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, sopimus tehdään silloin, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää siinä asetetut edellytykset.

Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa välittömästi vastaanottaneensa tarjouksen sähköisesti. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut tämän hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.

Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin sähköisen tiedonsiirron turvaamiseksi ja turvallisen verkkoympäristön varmistamiseksi. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa asianmukaisia turvatoimia.

Yrittäjä voi – oikeudellisissa puitteissa – ilmoittaa itselleen, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa sekä kaikki ne tosiseikat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän tutkimuksen perusteella hyvät syyt olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä määräyksestä tai pyynnöstä, jonka perusteena on tai asettaa täytäntöönpanoon erityisehtoja.

Yrittäjä lähettää kuluttajalle tuotteen tai palvelun yhteydessä seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti pysyvälle tietovälineen tarjoajalle:

 1. yrittäjän sijoittautumispaikan käyntiosoite, johon kuluttaja voi tehdä valituksia;
 2. edellytykset ja tapa, jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeutta, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
 3. tiedot takuista ja olemassa olevasta myynninjälkeisesta palvelusta;
 4. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohtaan sisältyvät tiedot, paitsi jos yrittäjä on jo toimittanut nämä tiedot kuluttajalle ennen sopimuksen täytäntöönpanoa;
 5. sopimuksen purkamista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen kesto on yli yksi vuosi tai se on voimassa toistaiseksi.

Pitkäaikaisen liiketoimen tapauksessa edellisessä kohdassa olevaa säännöstä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

Kukin sopimus tehdään kyseisten tuotteiden riittävän saatavuuden suspensioin ehdoin.

6 artikla – Peruuttamisoikeus

Tuotteita ostettaessa kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus ilmoittamatta perusteluja 14 päivän ajan. Harkinta-aika alkaa päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä edustaja on vastaanottanut tuotteen ja antanut sen yrittäjälle.

Harkinta-aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän säilyttää tuotteen. Jos hän käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän palauttaa tuotteen kaikkine lisävarusteineen ja – jos se on kohtuudella mahdollista – alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjälle yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava asiasta yrittäjälle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava siitä kirjallisella viestillä / sähköpostilla. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, asiakkaan on palautettava tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on osoitettava, että toimitetut tavarat on palautettu ajoissa, esimerkiksi todisteena toimituksesta.

Jos asiakas ei ole 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen päätyttyä ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan tai ei ole palauttanut tuotetta yrittäjälle, osto on tosiasia.

7 artikla – Peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, tuotteiden palauttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat kuluttajan tili.

Jos kuluttaja on maksanut summan, yrittäjä palauttaa tämän summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua nostosta. Ehtona on, että verkkokaupan omistaja on jo vastaanottanut tuotteen takaisin tai täydellinen palautus voidaan toimittaa.

8 artikla – Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Yrittäjä voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden 2 ja 3 kohdassa kuvatulla tavalla. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen koskee vain, jos yrittäjä on selvästi todennut tämän tarjouksessa, ainakin ajoissa sopimuksen tekemiseksi.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain sellaisten tuotteiden osalta:

 1. jotka yrittäjä on vahvistanut kuluttajan eritelmien mukaisesti;
 2. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;
 3. joita ei luonteensa vuoksi voida palauttaa;
 4. jotka voivat pilata tai ikääntyä nopeasti;
 5. joiden hintaan kohdistuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluja, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusvaltaa;
 6. yksittäisten sanomalehtien ja aikakauslehtien osalta;
 7. ääni- ja videotallenteille ja tietokoneohjelmistoille, joiden sinetti kuluttaja on rikkonut.
 8. Henkilökohtaisten tavaroiden (kuten nimellä tai päivämäärällä varustettujen rannekorujen) ja hygieniatuotteiden (kuten rintaliivit, alusvaatteet, naamarit, hammasharjat jne.) palauttaminen ei ole laillisesti mahdollista.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain palvelujen osalta:

 1. tiettynä päivänä tai tiettynä ajanjaksona harjoitettavaan majoitus-, kuljetus-, ravintola- tai vapaa-ajan toimintaan;
 2. jonka toimittaminen on alkanut kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan päättymistä;
 3. vedonlyönnistä ja arpajaisista.

9 artikla – Hinta

Tarjouksessa mainittuna voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta alv-kantojen muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.

Toisin kuin edellisessä kohdassa, yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluja, joiden hinnat vaihtelevat rahoitusmarkkinoilla ja joihin yrittäjällä ei ole vaikutusvaltaa, muuttuvilla hinnoilla. Tämä sitoumus vaihteluihin ja se, että ilmoitetut hinnat ovat tavoitehintoja, on mainittu tarjouksessa.

Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne ovat seurausta lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä.

Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on määrännyt tämän ja:

 1. jotka ovat seurausta lakisääteisistä säännöksistä tai säännöksistä; tai
 2. kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus hinnankorotuksen voimaantulopäivästä alkaen.

Vuoden 1968 liikevaihtoverolain 5 §:n ensimmäisen momentin mukaan toimituspaikka tapahtuu siinä maassa, josta kuljetus alkaa.   Tässä tapauksessa tämä toimitus tapahtuu EU:n ulkopuolella. Tämän jälkeen posti- tai kuriiripalvelu perii maahantuonnin arvonlisäveron tai tullauskulut asiakkaalta.    Siksi yrittäjä ei veloita arvonlisäveroa.

Kaikissa hinnoissa on tulostus- ja kirjoitusvirheitä. Tulostus- ja kirjoitusvirheiden seurauksista ei hyväksytä vastuuta. Tulostus- ja kirjoitusvirheiden sattuessa yrittäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa tuotetta väärän hinnan mukaan.

10 artikla – Vaatimustenmukaisuus ja takuu

Yrittäjä takaa, että tuotteet ja / tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa esitettyjen eritelmien, kohtuullisten vakavuus- ja / tai käytettävyysvaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien säännösten ja / tai hallituksen määräysten mukaisia. Jos niin sovitaan, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin normaaliin käyttöön.

Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta laillisiin oikeuksiin ja väitteisiin, joita kuluttaja voi vedota yrittäjää vastaan sopimuksen perusteella.

Viat tai virheellisesti toimitetut tuotteet on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tuotteiden palautuksen on oltava alkuperäisessä pakkauksessa ja uudessa kunnossa.

Yrittäjän takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. Yrittäjä ei kuitenkaan ole koskaan vastuussa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta jokaiseen kuluttajan yksittäiseen sovellukseen eikä tuotteiden käyttöä tai käyttöä koskevista neuvoista.

Takausta ei sovelleta, jos:

Kuluttaja on korjannut ja/tai käsitellyt toimitetut tuotteet itse tai korjannut ja/tai käsitellyt ne kolmansien osapuolten toimesta;

Toimitetut tuotteet ovat altistuneet epätavallisille olosuhteille tai niitä käsitellään muuten huolimattomasti tai ne ovat yrittäjän ohjeiden vastaisia ja / tai ne on käsitelty pakkauksessa;

Riittämättömyys johtuu kokonaan tai osittain säännöksistä, jotka hallitus on asettanut tai aikoo antaa käytettyjen materiaalien luonteen tai laadun suhteen.

11 artikla – Toimitus ja toteutus

Yrittäjä pitää mahdollisimman huolellisuutta tuotteiden tilausten vastaanottamisessa ja toteuttamisessa.

Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.

Noudattaen asianmukaisesti näiden yleisten ehtojen 4 artiklassa mainittuja määräyksiä yritys toteuttaa hyväksytyt tilaukset nopeammin, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole suostunut pidempään toimitusaikaan. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai se voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttaja saa siitä ilmoituksen viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemistä. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman kustannuksia, ja hänellä on oikeus korvaukseen.

Jos purkaminen tapahtuu edellisen kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua purkamisesta.

Jos tilattu tuote osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä tekee kaikkensa korvaavan tuotteen saataville. Viimeistään toimituksen yhteydessä ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Korvaavien tuotteiden peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Palautuslähetyksen kustannukset ovat yrittäjän tilillä.

Vahinkojen ja / tai tuotteiden menetyksen riski on yrittäjällä siihen asti, kun se toimitetaan kuluttajalle tai yrittäjälle etukäteen nimetylle edustajalle, ellei nimenomaisesti toisin ole sovittu.

12 artikla – Kestotapahtumat: kesto, irtisanominen ja jatkaminen

Lopettaminen

Kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen, joka on tehty määräämättömäksi ajaksi ja joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännölliseen toimittamiseen milloin tahansa noudattaen sovittuja irtisanomissääntöjä ja enintään kuukauden irtisanomisaikaa.

Kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen, joka on tehty määräajaksi ja joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännölliseen toimittamiseen milloin tahansa määräajan loppua kohti noudattaen sovittuja irtisanomissääntöjä ja enintään kuukauden irtisanomisaikaa.

Kuluttaja voi edellisissä kohdissa tarkoitetuissa sopimuksissa

peruuttaa milloin tahansa eikä rajoittua irtisanomiseen tiettynä ajankohtana tai tiettynä ajanjaksona;

peruutettava vähintään samalla tavalla kuin hän on tehnyt;

peruuttaa aina samalla irtisanomisajalla kuin yrittäjä on määrännyt itselleen.

Laajennus

Sopimusta, joka on tehty määräajaksi ja joka ulottuu tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännölliseen toimittamiseen, ei voida jatkaa tai uusia hiljaisesti tietyksi ajaksi.

Toisin kuin edellisessä kohdassa säädetään, sopimusta, joka on tehty määräajaksi ja joka ulottuu päivittäisten, uutis- ja viikkolehtien säännölliseen jakeluun, voidaan ilman eri toimenpiteitä jatkaa enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja voi irtisanoa tämän laajennetun sopimuksen pidennyksen päättyessä enintään kuukauden irtisanomisajalla.

Sopimusta, joka on tehty määräajaksi ja joka ulottuu tuotteiden tai palvelujen säännölliseen toimittamiseen, voidaan jatkaa hiljaisesti määräämättömäksi ajaksi vain, jos kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sen enintään kuukauden irtisanomisajalla ja enintään kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos sopimus ulottuu järjestettyyn,  mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa, toimittamalla päivittäisiä, uutisia ja viikkolehtiä ja aikakauslehtiä.

Sopimusta, joka on rajoitettu päivittäisten, uutis- ja viikkolehtien säännölliseen toimittamiseen (kokeilu- tai johdantotilaus), ei jatketa hiljaisesti, ja se päättyy automaattisesti kokeilun tai esittelyjakson jälkeen.

Kallis

Jos sopimuksen kesto on yli yksi vuosi, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa vuoden kuluttua enintään kuukauden irtisanomisajalla, paitsi jos kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus vastustavat sopimuksen päättämistä ennen sovitun keston päättymistä.

13 artikla – Maksu

Jollei toisin sovita, kuluttajan saatavat on maksettava seitsemän työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Jos kyseessä on palvelusopimus, tämä aika alkaa sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut sopimuksen vahvistuksen.

Kuluttajan velvollisuutena on ilmoittaa viipymättä yrittäjälle annetuissa tai ilmoitetuissa maksutiedoissa ilmoitetuissa epätarkkuksissa.

Jos kuluttaja ei maksa, yrittäjällä on oikeus oikeudellisin rajoituksin periä kuluttajalle etukäteen ilmoittamansa kohtuulliset kustannukset.

14 artikla – Valitusmenettely

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset on tehtävä yrittäjälle täysin ja selkeästi 7 päivän kuluessa sen jälkeen, kun kuluttaja on havainnut viat.

Yrittäjälle tehtyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos valitus vaatii ennakoitavissa olevan pidemmän käsittelyajan, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa vastaanottoilmoituksella ja ilmoituksella, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.

Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisellä sopimuksella, syntyy riita, joka on altis riitojenratkaisulle.

Kantelu ei keskeytä yrittäjän velvoitteita, ellei yrittäjä ilmoita kirjallisesti toisin.

Jos yrittäjä katsoo valituksen olevan perusteltu, yrittäjä oman harkintansa mukaan vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet maksutta.

15 artikla – Riidat

Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin nämä yleiset ehdot liittyvät, sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia. Vaikka kuluttaja asusi ulkomailla.

  Ilmainen toimitus

  Asiakkaat Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa hyötyvät nyt ILMAISESTA toimituksesta!

  Tyytyväisyystakuu

  Sovellamme 100 %:n tyytyväisyystakuuta, koska olemme todella tyytyväisiä vasta, kun myös asiakas on.